TH

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.คำนำ
 • 1.1 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Garena ที่ดำเนินการโดย Garena Online (Thailand) Co., Ltd. และบริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “Garena”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Garena รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายความเป็นส่วนตัว”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของเกม Garena ของ Garena (“เกม”) และเว็บไซต์ Garena ของเรา (“เว็บไซต์”) (เราจะอ้างอิงถึงเกม เว็บไซต์และบริการที่เรามอบให้ซึ่งต่อไปนี้รวมกันเรียกว่า “บริการ”) เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้ถูกกำหนดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ของเราที่อาศัยอยู่ในประเทศในสหภาพยุโรป (European Union – EU) ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามข้อกำหนดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (General Data Protection Regulation – GDPR) ของสหภาพยุโรปเมื่อได้มีการใช้บริการของเรา
 • 1.2 “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ
 • 1.3 โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา หรือการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้รับการสรุปความไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้
 • 1.4 หากคุณไม่ยิมยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้เกมของเราหรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขในเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้
2.GARENA จะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?
 • 2.1 เราจะ/อาจจะรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ :
  • •เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการ เกม หรือเว็บไซต์ของเรา หรือเปิดบัญชีกับเรา
  • •เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่วาจะเป็นแบบออนไลน์หรือในทางกายภาพ ;
  • •เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ;
  • •เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การพบปะตัวต่อตัว โซเชียลมีเดีย และอีเมล ;
  • •เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านเกม หรือเว็บไซต์ของเรา หรือใช้บริการของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเกมหรือเว็บไซต์ของเรา ;
  • •เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านเกมหรือเว็บไซต์ของเรา ;
  • •เมื่อคุณให้คำติชมหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา ;
  • •เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการแข่งขัน สำหรับเกมหรืองานเฉพาะของเกม ;
  • •ในระหว่างการเล่นเกมของคุณ ; และ
  • •เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด
 • ตามที่กล่าวมาข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างข้อมูลทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวม
3.ข้อมูลส่วนตัวใดที่ GARENA จะรวบรวม?
 • 3.1 ข้อมูลส่วนตัวที่ Garena อาจรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
  • •ชื่อ;
  • •ที่อยู่อีเมล;
  • •วันเกิด;
  • •ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ;
  • •บัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน;
  • •หมายเลขโทรศัพท์;
  • •เพศ
  • •ข้อมูลที่ถูกส่งโดยอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับการเข้าถึงบริการของเรา
  • •ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้บริการของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้บริการ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร; และ
  • •ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
 • 3.2 คุณตกลงจะไม่ส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือหลอกลวงให้แก่เรา และคุณตกลงจะแจ้งเราถึงความไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนเปลี่ยนในข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบรายละเอียดในข้อมูลที่คุณส่งให้แก่เรา
 • 3.3 หากคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account) ของคุณ (“บัญชีสื่อสังคมออนไลน์”) หรือเชื่อมต่อบัญชีของคุณกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ หรือใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Features) ของ Garena แล้ว เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านโดยสมัครใจตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราอาจจัดการ จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายได้ทุกกรณี
 • 3.4 หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าด้านการคุ้มครองข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกถอนความยินยอม ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล หรือที่เราถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ ตัวอย่าง การเลือกออกจากการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจะทำให้คุณลักษณะที่อิงตำแหน่งถูกปิดการใช้งาน
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ
 • 4.1 เช่นเดียวกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ของคุณที่ส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณใช้บริการของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึงการไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่มีหมายเลขที่ใช้สำหรับระบุตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่บนเครื่อข่าย (Device’s Internet Protocol Address) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ และบราวเซอร์ ประเภท ชนิดของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ลักษณะของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ ลักษณะเฉพาะของหมายเลขประจำเครื่อง (UDID) หรือหมายเลขประจำเครื่อง (MEID) สำหรับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ ที่อยู่ซึ่งอ้างอิงถึงเว็บไซต์ (ถ้ามี) เพจที่คุณเข้าชมบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา และเวลาในการเข้าชม และ บางครั้ง “คุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณลอกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลยังรวมถึงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานเกมและเว็บไซต์ของเราอย่างไร
 • 4.2 แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเกี่ยวกับที่ตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณอันเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เช่น จีพีเอส (GPS) ไว-ไฟ (Wi-Fi) เป็นต้น ทั้งนี้ เราเก็บรวบรวม เปิดเผย และ/หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ใดประสงค์หนึ่งหรือมากกว่านั้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การบริการซึ่งบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Location Based Service (LBS)) ซึ่งคุณร้องขอหรือมีการส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรืออนุญาตให้คุณแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของคุณแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการภายใต้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณส่วนใหญ่ คุณมีสิทธิถอนความยินยอมที่ให้แก่เราในการครอบครองข้อมูลนี้บนตำแหน่งที่ตั้งของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการปิดบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว
5.คุกกี้
 • 5.1 ในบางครั้ง เราอาจใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้เราหรือบุคคลที่สามรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ เกม และบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ “คุกกี้” คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และบอกเราว่าบริการหรือเว็บไซต์ถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตาม การดำเนินงานภายในเว็บไซต์และเกมของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีรายการใดที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าการซื้อที่คุณดู หรือเกมที่คุณเล่น ข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อติดตามรถเข็นของคุณ เป็นต้น คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณ และเพื่อตรวจตรา การใช้บริการ
 • 5.2 คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆของเว็บไซต์ เกม หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่
6.เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?
 • 6.1 เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้ :
  • (ก)เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ ;
  • (ข)เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงบริการของเราและเว็บไซต์และเกมของเรา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความสมัครใจของคุณ) เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของคุณและบัญชีผู้ใช้กับเรา ;
  • (ค)เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ และแจ้งคุณถึงปัญหาในบริการและการกระทำขอบัญชีที่ผิดปกติ ;
  • (ง)เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ;
  • (จ)เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิส่วนบุคคล ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของผู้อื่น ;
  • (ฉ)สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการระบุยืนยันความถูกต้อง ;
  • (ช)เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของบริการของเรา
  • (ซ)เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ;
  • (ฌ)เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือนอกจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์ ;
  • (ญ)เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ หรือโพสต์ความคิดเห็นสำหรับคุณในเกม หรือเว็บไซต์ ;
  • (ฎ)เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการสรุปรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณใช้บริการของเราอย่างไร เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าของคุณ ;
  • (ฏ)เพื่อให้ทำการโฆษณาและการตรวจสอบและแบบสำรวจอื่นๆ ในหลายๆ อย่าง เพื่อยืนยันความถูกต้องของขนาดและองค์ประกอบของผู้รับชมเป้าหมายของเรา และเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริการของ Garena ;
  • (ฐ)เพื่อทำการตลาดและในการณ์นี้ เพื่อส่งให้คุณโดยผ่านการสื่อสารแบบต่างๆ ข้อมูลทางการตลาดและ การส่งเสริมการขาย และสื่อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง Garena อาจร่วมมือหรือมีข้อผูกมัดด้วย) ที่ Garena (และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภันฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในตอนนี้ หรือถูกสร้างขึ้นในอนาคต คุณสามารถยกเลิกติดตามจากการรับข้อมูลทางการตลาดได้ทุกคราวโดยใช้ฟังชั่นการยกเลิกติดตาม (Unsubscribe Function) ภายในวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ทางการตลาด (Electronic Marketing Material) เราอาจใช้ข้อมูลสำหรับติดต่อคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวจากเราและจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา;
  • (ฑ)เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อทำตามหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆ ที่ผูกพันกับ Garena หรือกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม;
  • (ฒ)เพื่อสร้างค่าสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในและทางกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก:
  • (ณ)เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;
  • (ด)เพื่อตรวจสอบบัญชีบริการของเราหรือธุรกิจของ Garena;
  • (ต)เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยของเรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ;
  • (ถ)เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรอง (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ ;
  • (ท)เพื่อจัดการกับ และ/หรืออำนวยความสะดวกธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจหรือธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับ Garena ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเพียงแค่เกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ Garena ในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับ Garena และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มของ Garena หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร; และ/หรือ
  • (ธ)วัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ
   (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)
 • 6.2 ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะรวมรวบ ใช้ เปิดเผย หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยิมยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว
7.GARENA ปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างไร?
 • 7.1 เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อมีเหตุผลสมควรให้พิจารณาว่า (i) วัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวไม่ได้รับการตอบสนองจากกาารรักษาข้อมมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้; และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป ; และ (iii) ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดรับประกันถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในอนาคตหากคุณหยุดใช้บริการของเรา หรือการอนุญาตใช้งานเว็บไซต์ เกมและ/หรือบริการของคุณถูกยกเลิก เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจขจัดข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
8.GARENA เปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?
 • 8.1 ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในสิงคโปร์หรืออยู่นอกสิงคโปร์ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรืออื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
  • •บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา ;
  • •ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทขนส่งพัสดุไปรษณีย์ บริษัทโทรคมนาคม บริษัทสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล ;
  • •ผู้ซื้อหรือผู้สืบสิทธิอื่นๆ ในการรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของ Garena ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของ Garena เกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย; หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่ Garena หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย ; และ
  • •บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
 • 8.2 เรื่องนี้อาจจำเป็นต้อง จากหลายๆ สิ่ง ทำการเปิดเผยประวัติการเล่นเกมของคุณ และ/หรือทำการเปิดเผยบันทึกที่แสดงว่าเกมไหนถูกเปิดดูโดยที่อยู่ไอพีใดบ้าง นอกจากนี้ เราจะทำการแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและการใช้บริการของพวกเขาให้กับผู้จัดหาการโฆษณาและโปรแกรมมิ่ง ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงสิ่งที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเป็นการเฉพาะหรือเพื่อค้นหาข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับคุณได้
 • 8.3 นอกจากนี้ คุณอาจเลือกที่จะส่งออกฟีดกิจกรรมผู้ใช้ของคุณเป็นฟีด RSS ซึ่งสามารถสมัครติดตามโดยผู้ใช้คนอื่นได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมของคุณ การติดตั้งเกม การเชื่อมต่อกับผู้ใช้อื่น และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีของคุณซึ่งจะถูกส่งออกมาเป็นฟีดในเว็บไซต์ หรือเกม
 • 8.4 เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ การอนุญาตดังกล่าวตามกฎหมายจะยังคงมีผลบังคับต่อไป
 • 8.5 บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้ในเว็บไซต์อย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัว; อย่างไรก็ดี อาจไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการแฮ็คที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดของเรา
9.ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
 • 9.1 บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เกม หรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีโดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี
10.ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม
 • 10.1 เว็บไซต์และเกมของเราใช้ Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล (“กูเกิล”) Google Analytics ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยเว็บไซต์วิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้บริการของเราอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้บริการหรืออุปกรณ์ของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยกูเกิลในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐ กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานบริการของเราโดยคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์ให้ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยกูเกิล
 • 10.2 ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ เช่น เกมที่คุณเล่นในช่วงเวลาหนึ่งๆ และคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดย Garena เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่ตีพิมพ์โดยบุคคลที่สามดังกล่าวในเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ
11.ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • 11.1 เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลไม่กี่คนที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เรานำเสนอการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความอ่อนไหวทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น
 • 11.2 ในความพยายามที่จะมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่กรอบภายในเว็บไซต์ หรือเกมของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการทำแบรนด์ร่วมกันหรือความสัมพันธ์อื่นๆเพื่อนำเสนออีคอมเมิร์ซ และบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกัน เช่นเดียวกับการจัดเตรียมด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามอยู่ในเครือของเรา เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือเกมของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเรา
 • 11.3 ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดเตรียมด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่อง) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องบูรณภาพของเว็บไซต์ของเราและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเกมและเว็บไซต์ และดังนั้นจึงยินดีรับคำติชมเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)
12.Garena จะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่?
 • 12.1 ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกส่งไปยัง จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกประมวลผลในสิงคโปร์ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ และฐานข้อมูลกลางของเราได้รับการดำเนินการ Garena จะทำการส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศเท่าที่เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น คุณสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกนอก EU และข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับผูใช้ที่อยู่ในประเทศของ EU ได้ในหัวข้อ “ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น”
13.คุณจะสามารถถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขให้ถูกต้องในข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?
  การถอนความยินยอม
 • 13.1 คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราที่ dpo.th@garena.com
 • 13.2 อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ และเราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา
 • การขอเข้าถึงหรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
 • 13.3 หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้ได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีหรือตารางบนเว็บไซต์หรือเกม หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา เราจะต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราที่ dpo.th@garena.com
 • 13.4 เรา อาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะส่งการประมาณค่าธรรมเนียมที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณจนกว่าคุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
 • 13.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัว ซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่กำหนด
14.ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น
 • 14.1 ข้อกำหนดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้มีผลใช้บังคับกับผู้ใช้บริการที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป (EU) เท่านั้น โดยข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับใช้ดีกว่าข้อกำหนดอื่นใดที่มีข้อความขัดกันในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • 14.2 การโอนย้ายข้อมูล
 • คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ได้ให้ไว้กับเรา ซึ่งเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวโดยได้รับความยินยอมจากคุณ ในรูปแบบที่สามารถใช้ได้ตามปกติรวมทั้งรูปแบบที่อ่านได้ด้วยอุปกรณ์ และคุณมีสิทธิที่จะขอโอนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไปยังผู้อื่นได้ หากคุณต้องการให้เราโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณไปให้บุคคลอื่นใด กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้แจ้งบุคคลนั้นแล้ว และโปรดทราบว่าเราจะโอนข้อมูลของคุณได้เฉพาะในกรณีที่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อข้อมูลดังกล่าวได้ถูกโอนไปยังผู้อื่นแล้ว และเราอาจไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลนั้นอาจจะเป็นการรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นได้ (เช่น กรณีที่การให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้อาจเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบุคคลอื่น)
 • 14.3 การขอลบข้อมูล
  คุณอาจร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีดังต่อไปนี้:
  • (ก)กรณีที่คุณเชื่อว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้อีกต่อไป;
  • (ข)กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณ และคุณต้องการที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว และไม่มีมูลเหตุอื่นใดที่เราจะนำข้อมูลส่วนตัวนั้นมาประมวลผลได้อีก;
  • (ค)กรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณคัดค้านการประมวลผลดังกล่าว กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านดังกล่าวเพื่อที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเราหรือไม่
  • (ง)กรณีที่คุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลการตลาด และข้อมูลการจับฉลาดชิงโชค; หรือ
  • (จ)กรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมาย
 • กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการร้องขอลบข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนตัวได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ
 • 14.4 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
 • เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์แก่คุณ หรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หรือได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายภาษี และกฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี ในกรณีที่คุณร้องขอการลบข้อมูล และเราเห็นว่าคำร้องขอของคุณมีเหตุผลเพียงพอ เราจะพยายามลบข้อมูลส่วนตัวของท่านภายในกำหนดเวลาสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ได้รับคำร้องขอจากคุณ หรืออาจแจ้งให้คุณทราบหากต้องการใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้น
 • 14.5 การคัดค้านการรวบรวมข้อมูลและการตลาดแบบมุ่งเป้าหมาย
 • ไม่ว่าเมื่อใดก็ตาม คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลการส่งเสริมการขาย ข้อเสนอพิเศษ และข้อความทางการตลาด รวมถึงกรณีที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์นั้น และเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์นั้น กรุณาให้เหตุผลในการคัดค้านให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการคัดค้านดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย
 • 14.6 ข้อจำกัดในการประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดเก็บเท่านั้น
  คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น เมื่อ:
  • (ก)คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นไม่ถูกต้อง และเราจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องหรือไม่;
  • (ข)เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้น;
  • (ค)เราต้องการที่จะลบข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลนั้นอีกต่อไป แต่คุณต้องการให้เราจัดเก็บข้อมูลนั้นเพื่อเป็นหลักฐานหรือข้อต่อสู้ในข้อเรียกร้องทางกฎหมาย; หรือ
  • (ง)คุณได้ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และคุณต้องการให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้น ในขณะที่เรากำลังพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวหรือไม่
 • 14.7 การโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวออกนอก EU
 • ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกโอนย้ายออกนอก EU โดยเราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านมีข้อผูกพันในการรักษาความลับ และเราจะเตรียมมาตรการ เช่น การกำหนดข้อสัญญาที่เหมาะสม เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้รับโอนข้อมูลดังกล่าวจะคุ้มครองและรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้
 • 14.8 ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก
 • บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งพำนักอยู่ใน EU เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU หรือให้ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ เกมหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีที่พำนักอยู่ใน EU โดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ที่พำนักอยู่ใน EU
15.คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? ติดต่อเรา
 • 15.1 หากคุณมีคำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อเราที่: dpo.th@garena.com
อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2019